شیر شبکه ساده

مغزی برنجی
مغزی قطعه ای از نوع برنج است که دو طرف آن دارای رزوه است و دو اتصال داخل رزوه را به هم متصل می کند

–
پروژه های مرتبط